Zneužité MÉDIA v prípade Mons.Bezáka / RTV, JOJ… kontroverzné pohľadnice pre kardinála Mons.Tarcisio Bertone

10.10.2013 18:52
   KAUZA : “Mons.Bezák”
Spomínané televízne stanice zverejňujú kontroverzné oznámenie, že údajní veriaci posielajú pohľadnice adresované  kardinálovi (Mons.Tarcisio Bertone), na ktorých je napísané nasledovné znenie:
“Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou a pri spore nebudeš vypovedať podľa väčšiny, aby si neprekrúcal pravdu.” (Ex 23,2)
Obsah (Text) je napísaný aj v latinskom a maďarskom jazyku.
Tieto pohľadnice – svojim obsahom – nepriamo, ale jasne vyčítajú kardinálovi nespravodlivé počínanie v prípade s odvolaním Mons.Bezáka. Celá aktivita sa skrýva za veriacich (katolíkov), ale v skutočnosti hlavní aktivisti neboli zverejnení, nakoľko sa jedná o cirkevných slobodomurárov, ktorí sa zámerne skrývajú za veriacich.
Týmto spôsobom – svetské Média – zámerne podnecujú a vyvolávajú spory medzi katolíkmi, nakoľko sa k spomínanej akcie nevyjadria patričným komentárom, ale v tichosti dávajú súhlas na kontroverznú akciu.
Obsah pohľadnice (resp.spôsob, akým sa oznamuje kardinálovi) protirečí správnemu riešeniu vnútro-cirkevných sporov. Na toto nás upozorňuje Boží Zákon a sv.Pavol v liste Korinťanom:
 “ 1 Kto z vás sa odváži, keď má s iným spor, súdiť sa pred nespravodlivými, a nie pred svätými?!
2 Vari neviete, že svätí budú súdiť svet?! A ak vy máte súdiť svet, nie ste hodní rozsúdiť maličkosti?!
3 Neviete, že budeme súdiť anjelov? O čo viac potom veci všedného dňa!
4 Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného života, rozhodnete sa pre takých sudcov, ktorí nie sú pred cirkvou ničím?
5 Na vaše zahanbenie to hovorím. Vari nie je medzi vami nik múdry, kto by mohol rozsúdiť svojich bratov?
6 Ale brat s bratom sa súdi – a to pred neveriacimi?!
7 Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu?
8 Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom!
9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov,10 ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
11 A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. (1 Kor 6,1-11)
Mons.Bezák má stále možnosť riešiť svoje spory diskrétne a osobne s pápežom, takže nie je potrebné sa dovolávať verejných aktivít zameraných na údajné nespravodlivé odvolanie Mons.Bezáka a už vôbec nie takýchto dvojzmyselných správ ako sú spomínané pohľadnice.
Veriaci (katolíci) by sa mali dištancovať od takýchto pochybných aktivít a radšej podporiť Mons.Bezáka ako aj cirkevných predstaviteľov, aby si predovšetkým riešili spory diskrétne a dôslednejšie.
Modlite sa za Mons.Bezáka, aby aj on sám nepodporoval takéto pochybné aktivity jednak svojim mlčaním ako aj iným spôsobom, ale zaujal stanovisko podľa príkladu svätých apoštolov, ctihodných otcov a učiteľov Cirkvi: nech poslušnosť, úcta, láska k Pravde je zjavná ako u sv.Cyrila a Metoda (našich slovanských Učiteľov) ktorý pri svojom spore o pôsobení na našom území riešili s pápežom osobne.
Vážení a ctení …
chcete podporiť Mons.Bezáka a zároveň vytvárať jednotu v Cirkvi?
Podporte ho modlitbou, pôstom, slovom i skutkom, aby tieto záležitosti vyriešil čím skôr osobne s pápežom. Nech aj on sám dokáže zaujať správne vyjadrenie k takýmto pochybným aktivitám ako to urobil napr. sv.Pio z Pietralčiny, keď dal jasne najavo, aby veriaci neodporovali nariadeniam jeho nadriadeným  alebo keď sv.Ignáca z Antiochie (r.107) chceli popraviť a kresťania im v tom chceli zabrániť násilím – sv.Ignác upozornil veriacich, že nemajú odporovať, pretože je pripravený aj zomrieť pre Pravdu.
Poslušnosť a odhodlanie pre Pravdu musí byť na stranách ako kresťanov, tak aj Mons.Bezáka, aby sa vyriešili spory podľa Božieho plánu a spôsoby – prostriedky sa nesmú posväcovať zlom (násilím)
Milované Božie Deti, bratia a sestry… v Božej Rodine (Ef 2,19)
Nebojte sa zlého a nepremáhajte zlo – opätovným zlom, lebo tým plodíte ešte väčší hriech. Láskou a poslušnosťou premôžete každé zlo, pretože Boh je láska a kto ostáva v láske – ten miluje dokonale.
Podporte Mons.Bezáka a pápeža k vyriešeniu osobných problémov tak, ako to riešili v prvotnej Cirkvi s.Peter a sv.Pavol a to osobným stretnutím. Veriaci nech nemajú podiel na “jalových skutkoch neveriacich”, ale na slove a činov hodných kresťanov.
Nech nám v tom pomáhajú všetci dobrí anjeli a svätí – zvlášť Panna Mária (Matka všetkých kresťanov), aby sme mali na 1.mieste úctu k Bohu, človeku a lásku k Pravde.