Výzva k odvolaniu dokumentu "... o zverení a zasvätení sa Panne Márii"

11.09.2016 11:56

Výzva k odvolaniu dokumentu "... o zverení a zasvätení sa Panne Márii"

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/BiskupMarianChovanec.jpg/230px-BiskupMarianChovanec.jpg

Vážený biskup a predseda teologickej komisie Mons.Marián Chovanec

Boh si Vás vyvolil do tejto služby, aby ste predsedali teologickej komisii KBS, ale zároveň, aby ste vydávali svedectvo pravej katolíckej viery, ktorá je v súlade s oficiálnym učením Cirkvi.

 

Dokument, ktorý ste vydali "o zverení a zasvätení sa Panne Márii" (ďalej len ZPM) má niekoľko nezrovnalosti, až zavádzajúcich tvrdení, ktoré sú v rozpore s oficiálnym učením Cirkvi ako aj s tým, čo nám bolo zjavené Bohom a samotnou Pannou Máriou.

 

Z týchto dôvodov Vás žiadame o odvolanie dokumentu (ZPM) a nápravu, aby bolo zadosťučinené spravodlivosti.

 

Niekoľko bodov z dokumentu, ktoré sú v rozpore s učením Cirkvi:

 

 1. Nesprávne vysvetlený pokrok s ohľadom na terminológiu

   

  V dokumente (ZPM) sa píše: "Pokrok v teológii i presnejšie používanie odborných termínov však dnes vedie Cirkev k tomu, aby výraz „zasvätenie“ vyhradila len pre obetovanie sa Bohu (por. Orientamenti e proposte per la celebrazione dell’anno mariano 26). Toto zasvätenie, ktoré má mať charakter úplnosti a trvácnosti, môže urobiť len pokrstená a pobirmovaná osoba za asistencie Cirkvi."

  https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-kbs/c/o-spravnom-vyjadrovani-sa-vo-vztahu-k-panne-marii

 

 Nie je správnym pokrokom, keď dané pojmy sa nahrádzajú inými, pretože to nie je v súlade s učením Cirkvi a Svätých z nebeského Kráľovstva. Ten by bol až vtedy, keby skutočne Svätí z nebeského Kráľovstva prestali používať pojem: "zasvätenie sa Panne Márii" a nahradili ho: "Zverenie sa Panne Márii".

Taktiež, až keby bol vydaný oficiálny dokument Cirkvi, kde by sa zrozumitelne vyjadrilo, že nemáme používať pojem: "zasvätenie sa Panne Márii", ale "zverenie sa Panne Márii"

Podotýkam, že za oficiálny dokument Cirkvi sa považuje taký dokument, ktorý je schválený pápežom a nie len jednotlivcami Cirkvi, aj keby sa jednalo o kardinála, pretože neomylnosť učenia Cirkvi spočíva výhradne v tom učení, ktoré je v súlade s učením pápežov.

Čo sa týka Svätých... dodnes nás vyzývajú k zasväteniu sa Panne Márii, takže nemôžeme hovoriť o zmene terminológii ako o niečom, čo je v súlade s Božou vôľou.

 

Keďže Svätí z nebeského Kráľovstva naďalej používajú terminologiu o "zasvätení sa Panne Márii" ako aj o "zverení sa Panne Márii" a neexistuje oficiálny dokument Cirkvi , ktorý by vyzýval veriaci ľud pre zmenu terminológii, nemôžeme ich učiť, aby konali v rozpore s učením, zvlášť keď je stále platné a to platí aj pre biskupov v jednotlivých diecézach.

 

 1. Neobjektívne porovnanie modlitieb k Panne Márii

   

  V dokumente (ZPM) sa píše: "Pre zasvätenie sa svätcom (i Panne Márii) podľa vzoru bl. Jána Pavla II. (por.  encykliku Redemptoris Mater 31, 33, 42; aj apoštol. list - Rosarium Virginis Mariae 2, 43) i Svätého Otca Františka (modlitba zverenia zo dňa 13.10.2013) sa odporúčajú použiť termíny: zveriť sa; oddať sa; postaviť sa pod ochranu."

 

Porovnali ste len tie modlitby, kde spomínaní pápeži použili slová zverenia, avšak nepoužili ste tie modlitby, kde pápeži spomínajú aj slová zasvätenia.

Napr. sv.Ján Pavol II. použil v modlitbe k Panne Márii (7.6.1981) slová zverenia a zasvätenia, čím dáva najavo, že aj keď sú rozdielne, predsa ich obidva treba použiť:

 

A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a nádeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný svet, prijmi náš hlas, ktorým sa pohnutí Duchom Svätým obraciame priamo na tvoje Srdce: objím s láskou Matky a Služobnice Pána tento náš ľudský svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja nad pozemským a večným osudom ľudí a národov. Osobitne ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.


https://www.fatima-sf.sk/?m=77

 

Ďalším dôkazom toho, že aj v súčasnosti pápež František súhlasi s používaním slov o zasvätení sa Panne Márii je jeho osobitná výzva, ktorú uskutočnil predseda portugalských biskupov Mons.José Patriarca vo Fatime (13.5.2013)

 

"Panna Najsvätejšia, sme pri tvojich nohách, biskupi Portugalska spolu s týmto zástupom pútnikov, na 96. výročie Tvojho zjavenia pastierikom v tejto Cova da Iria, kvôli uskutočneniu túžby pápeža Františka, jasne prejavenej, zasvätiť Ti, Fatimská Panna, jeho službu Rímskeho biskupa a univerzálneho pastiera. Preto zasväcujeme Tebe, ó Pani, ktorá si Matkou Cirkvi, službu nového pápeža: zaplav jeho srdce Božou nehou, ktorú si Ty zakúsila ako nik iný, aby mohol objať všetkých mužov a ženy tejto doby láskou Tvojho Syna Ježiša Krista."

 

https://www.lamadredellachiesa.it/consacrazione-del-pontificato-di-papa-francesco-alla-s-vergine-di-fatima-testo-integrale/


 

Vážený Mons.Marián Chovanec, táto verejná výzva je nie len k náprave, ktorá má odvolať dokument (ZPM) , ale zároveň k zasväteniu slovenského a ruského národa nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, keďže je stále aktuálna - zvlášť v tejto počiatočnej fáze 3 svetovej vojny (porov.slová pp.Františka) a to z dôvodu, že niektorí biskupi a im zverený ľud sa prestali zasväcovať Srdcu Panny Márie resp. prestali plniť výzvu Panny Márie z Fatimy:

 

Aby sa tomu predišlo, budem žiadať zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a odčiňujúce sväté prijímania v prvé soboty. Ak prijmú moje požiadavky, Rusko sa obráti a budú mať pokoj; ak nie, roznesie svoje bludy do celého sveta, šíriac vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú mučení, Svätý Otec bude veľa trpieť, mnohé národy budú zničené. Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti, a svetu bude dopriate obdobie mieru.“[7]

 

S úctou a v modlitbách na Vás myslí veriaci ľud, aby ste s Božou pomocou sa rozhodli správne a v súlade s oficiálnym učením Cirkvi. Nech Vás žehná Pán Ježiš Kristus a pod ochranou Panny Márie vedie cestou bezpečia viery i dobrých mravov.