Kotroverzné ZÁKONY SR o zdravotnom poistení (č.580 §11/2)

11.08.2014 16:48

https://img.sk.prg.cmestatic.com/media/images/original/Jul2011/2235358.jpg

 

580

ZÁKON

z 21. októbra 2004

o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 11

Platitelia poistného

 

(1) Na účely tohto zákona je povinný platiť poistné

a) zamestnanec,

b) samostatne zárobkovo činná osoba,

c) zamestnávateľ,

d) štát,

e) platiteľ dividend.

 

(2) Poistné je povinná platiť aj osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona a nie je

a) zamestnancom,

b) samostatne zárobkovo činnou osobou alebo

c) osobou, za ktorú platí poistné štát.

 

www.zakonypreludi.sk/zz/2004-580

 

***

 

Zákon o povinnom platení zdravotnom poistení je kontroverzný z toho dôvodu, že núti občana SR platiť finančné odvody zdravotnej poisťovni a to pod hrozbou sankcií (pokuty, odńatia slovody, a neúplnej zdravotnej starostlivosti). Občan SR nemá na výber inej možnosti ako len platiť zdravotnej poisťovni, nakoľko Zákon č.580 §11/2  zahŕňa všetky (kategórie) stavy osôb. Všetky osoby SR, dokonca aj tie, ktoré nie sú zárobkovo činné a sú dobrovoľne nezamestnané.