Kontroverzný list Mons.Chovanca k "zasväteniu sa Panny Márie"

16.02.2014 13:49

 

Zasvätenie sa – oddanie sa, zverenie sa, postavenie sa pod ochranu
 
Teológia pozná dva základné druhy zasvätenia: - zasvätenie sa Pánu Bohu (zasvätenie v plnom zmysle slova); - zasvätenie sa svätcovi (napr. Panne Márii), čo je len analógia zasvätenia sa Bohu. Zasvätením sa svätej osobe sa uznávalo svätcovo významné miesto v dejinách spásy.

Viac na:

www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/o-spravnom-vyjadrovani-sa-vo-vztahu-k-panne-marii

 

Prečo je vyjadrenie Mons.Chovanca natoľko kontroverzné, že vyvoláva u veriacich rozpory v zasväcovaní sa?

 

Mons.Chovanec v oficiálnom liste píše:

"Pokrok v teológii i presnejšie používanie odborných termínov však dnes vedie Cirkev k tomu, aby výraz „zasvätenie“ vyhradila len pre obetovanie sa Bohu (por. Orientamenti e proposte per la celebrazione dell’anno mariano 26).

 

V tomto texte píše, že výraz "zasvätenie" Cirkev vyhradila "LEN" pre obetovanie sa Bohu a  ďalej dodáva, že "Svätý Otec František dňa 13.10.2013 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne predniesol pred sochou Fatimskej Panny Márie modlitbu zverenia sa pod ochranu Nebeskej Matky – slovami: Prijmi s materskou dobrotivosťou
 tento zverujúci úkon, ktorý dnes konáme s dôverou
 pred týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý.


Celý list Mons.Chovanca chtiac-nechtiac, priamo, či nepriamo vyzýva veriacich, aby nepoužívali výraz: "zasvätenie", keď sa máme zveriť Panny Márie.

Odvoláva sa pritom na vytrhnuté časti z kontextu vyjadrovania sa pápežov, pričom pápeži nikdy nesúhlasili s takouto zmenou. Práve naopak, aj keď v modlitbách zverovali ľudstvo pod ochranu Panny Márie, predsa zasväcovali aj seba Panne Márii - bez obáv, že by tým protirečili zasväteniu sa Bohu.

 

Žiaden oficiálny dokument zo Svätej Stolice nebol vydaný na takúto zmenu, akú predostrel Mons.Chovanec a ktorá neprináša pokrok, ale odklon k protestantskej terminológii, ktorá spochybńuje Máriino dielo a úlohu v Cirkvi. Panna Mária sama vo Fatime požadovala, aby sme sa zasväcovali jej Nepoškvrnenému Srdcu a túto výzvu okakuje v poslednom storočí často na rôznych miestach sveta.

Dokonca posledný akt zasvätenia sa Panne Márii bol uskutočnený 13.mája 2013, ktoré predniesol predseda konferencie biskupov Portugalska a to na žiadosť pápeža Františka, kde osobitne zasväcuje aj rímskeho pápeža Panne Márii.

 

Panna Najsvätejšia,

1 – Sme pri tvojich nohách, biskupi Portugalska spolu s týmto zástupom pútnikov, na 96. výročie Tvojho zjavenia pastierikom v tejto Cova da Iria, kvôli uskutočneniu túžby pápeža Františka, jasne prejavenej, zasvätiť Ti, Fatimská Panna, jeho službu Rímskeho biskupa a univerzálneho pastiera. Preto zasväcujeme Tebe, ó Pani, ktorá si Matkou Cirkvi, službu nového pápeža:

hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/06/08/akt-zasvatenia-pp-frantiska-panne-marie-fatimskej/

 

Z toho vyplýva, že "zasväcovanie sa Panne Márii a jej Nepoškvrnenému Srdcu" je výzvou Panny Márie stále aktuálnou a výraz "zasvätenie sa Panny Márie" bude dovtedy používaný, pokiaľ Svätá Stolica nerozhodne ináč. Osobitné názory Mons.Chovanca na výraz: "zasvätenia a zverenia sa" sú súkromnou záležitosťou jeho telologického vzdelania ako aj členov teologickej komisii, ale nie oficiálnym učením Cirkvi, či už všeobecnej alebo partikulárnej, nakoľko k tomuto dokumentu sa nevyjadrili všetci biskupi Slovenska a ani ho neschválili. 

 

Panna Mária, Sedembolestná Matka Cirkvi,

Tebe zverujeme a zasväcujeme svoje srdcia,

aby si nás priviedla k jednote,

ktorú máme mať v Ježišovi Kristovi.