Kontroverzné vyjadrenie kongregácie pre náuku viery z r.2007 v prípade Vassuly Ryden

27.07.2016 15:44

Dokument nie je schválený pápežom:

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20070125_vassula-ryden_en.html

Vaša Eminencia / Vaša Excelencia,

Kongregácia pre náuku viery neustále dostáva žiadosti o vysvetlenie vo vzťahu k spisom a aktivitám pani Vassuly Ryden. Tieto žiadosti sa týkajú najmä osvojenia si Notifikácie z 6. októbra 1995 a kritérií, ktorých sa má miestna Cirkev pridŕžať pri posudzovaní, či spisy pani Vassuly Ryden môžu byť šírené.

V tomto ohľade si Kongregácia žiada vzhlásiť nasledujúce:

1) Notifikácia z roku 1995 ako doktrinálny posudok skúmaných spisov ostáva v platnosti

2) Pani Vassula Ryden však po dialógu s Kongregáciou pre náuku viery poskytla vysvetlenie k niektorým problematickým bodom jej spisov a k povahe jej posolstiev, ktoré neprezentuje ako božie zjavenia ale ako jej osobné meditácie (pozri prílohu 2: List z 4. apríla 2002, uverejnenú v TLIG vyd. 10). Z normatívneho pohľadu, nasledujúc spomenuté vysvetlenia, je nutné prípad od prípadu pristúpiť k obozretnému posúdeniu skutočnej schopnosti veriacich čítať spisy vo svetle spomenutých vysvetlení.3) Konečne, zostáva nevhodné pre katolíkov zúčastňovať sa na modlitbových skupinách, založených pani Ryden. Čo sa týka ekumenických stretnutí, veriaci nech dodržiavajú normy Direktória o ekumenizme, Kódexu kánonického práva (kán. 215; 223 §2 a 383 §2) a diecéznych ordinárov.

Ďakujúc za pozornosť a vyjadrujúc uznanie, ostávam váš úprimne v Kristovi

William kard. Levada
prefekt