Kontroverzné vyjadrenie “kongregácie pre náuku viery v prípade zjavenia Matky všetkých národov v Amsterdame”

16.07.2013 14:20

Oznámenie “Kongregácie pre náuku viery” nie je schválené pápežom a ako také, ešte nemusí mať záväzný charakter pre veriacich – zvlášť ak toto oznámenie protirečí vyjadreniam pápeža alebo ním schváleným vyjadreniam.

Oznámenie je kontroverzné, keďže nie je schválené pápežom, čo v takýchto záležitostiach  – týkajúcich sa samotnej Panny Márie by malo byť povinnosťou. Dokonca je až dezinformačné, nakoľko sa v ňom nespomínajú schválenia spomínaných zjavení miestnym arcibiskupom z Harlemu (Mons.J.M.Punt) ktoré spočiatku potvrdzoval (r.1051-1953).

Napokon treba dodať, že Kongregácia pre náuku viery zmenila svoje stanovisko, ktoré v r.2005 zjavenia uznala a schválila s istými obmedzeniami.

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/03/25/kontroverzne-vyjadrenie-prefekta-kongregacie-pre-nauku-viery-voci-modlitbe-matky-vsetkych-narodov/

Posvätná kongregácia pre náuku viery

Oznámenie *

S ohľadom na údajné zjavenia a zjavenia “Našou Pani všetkých národov”, … došlo v Amsterdame; posvätná kongregácia pre náuku viery považuje za vhodné, aby sa toto vyhlásilo.

Dňa 7. mája 1956, biskup diecézy Haarlem (Holandsko), v náväznosti po starostlivom preskúmaní záležitosti týkajúce sa údajného zjavenia a zjavenia “Našej Pani všetkých národov”, vyhlásil, že “nenašiel žiadny dôkaz nadprirodzeného zjavenia “. Preto zakazuje verejnú úctu k obrazu “Panny Márie zo všetkých národov” a šírením spisov, ktorým sa pripočítava nadprirodzený pôvod týchto zjavení a zjavenia.

Dňa 2. marca 1957, s riadnym súhlasom zopakoval vyššie uvedené vyhlásenie. Svätý Úrad, v liste z 13. marca toho istého roku, pochválil biskupskú obozretnosť a pastoračnú starostlivosť a schválené prijaté opatrenia. Navyše, v odpovedi na výzvu biskupa v Haarleme, z 29. marca 1972, môže posvätná kongregácia pre náuku viery, dňa 24. toho istého roku, potvrdiť predchádzajúce rozhodnutie v tejto záležitosti.

V súčasnej dobe, v náväznosti na ďalší vývoj a po čerstvom a hlbšom preskúmaní prípadu, posvätnej kongregácie pre náuku viery potvrdzuje týmto oznámením rozhodnutie už vyjadrené príslušným cirkevným orgánom, a vyzýva kňazov a laikov na prerušenie všetkej formy propagandy s ohľadom na údajné zjavenia a zjavenia “Našej Pani všetkých národov”. Rada vyzýva všetkých; navyše, vyjadruje svoju oddanosť k Najsvätejšej Panne Márii, Kráľovnej vesmíru (porov. encyklika Ad Cael reginae, AAS 30 [1954], s 625-640) pre formu zbožnosti, ktoré sú uznávané a odporúčané Cirkvou.

Rím, 25. mája 1974.

* L’Osservatore Romano, anglicky Ed. 27. júna, 1974, str 12.

SACRED CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH

 Notification*

With regard to the alleged apparitions and revelations of “Our Lady of All Nations”, said to have taken place in Amsterdam, the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith considers it advisable to make the following declaration.

On 7 May 1956, the Bishop of the Diocese of Haarlem (Netherlands), following on a careful examination of the case concerning the supposed apparitions and revelations of “Our Lady of All Nations”, declared that he “found no evidence of the supernatural nature of the apparitions”. He therefore prohibited public veneration of the picture of “Our Lady of All Nations” and the spreading of writings which attributed a supernatural origin to these apparitions and revelations.

On 2 March 1957, the same Ordinary repeated the above statement. The Holy Office, in a letter dated 13 March of the same year, praised the Bishop’s prudence and pastoral concern and approved of the measures taken. Moreover, in reply to an appeal of the Bishop of Haarlem, dated 29 March 1972, the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, on 24 May of the same year, confirmed the previous decision on the matter.

At the present time, following on further developments and after a fresh and deeper examination of the case, the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith confirms by the present notification the judgment already expressed by the competent ecclesiastical authority, and invites priests and laity to discontinue all forms of propaganda with regard to the alleged apparitions and revelations of “Our Lady of All Nations”. It exhorts all, moreover, to express their devotion to the Most Holy Virgin, Queen of the Universe (cf. Encyclical Letter Ad Caeli Reginam, AAS 30 [1954], pp. 625-640) by forms of piety which are recognized and recommended by the Church.

Rome, 25 May 1974.

* L’Osservatore Romano, English Ed., June 27, 1974, page 12.

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19740525_signora-amsterdam_en.html