Kongregace pro nauku víry: Notifikace – Vassula Ryden, listopad, 1995

07.08.2016 17:05

Mnozí biskupové, kněží, řeholní i laické osoby vyžadovali od této kongregace směrodatný posudek o aktivitách paní Vassuly Ryden, řecké pravoslavné sídlící ve Švýcarsku, která mluveným slovem i psaním šíří v katolických kruzích po celém světě poselství připisovaná údajným nebeským zjevením.

Klidné pozorné zkoumání celé otázky konané touto kongregací, aby „zkoumala duchy, a viděla, zda jsou z Boha“ (viz 1 Jan 4,1) vyneslo na povrch – jako přídavek k pozitivním aspektům – dost závažných prvků, které ve světle katolické doktríny musí být posuzovány negativně.

Kromě toho, že je třeba poukázat na podezřelý způsob, jímž se tato údajná zjevení udála, je třeba podtrhnout několik doktrinálních chyb, které obsahují.

Mimo jiné jazyk, užívaný, když se mluví o Osobách Trojice, je dvojznačný do té míry, že mate specifická jména a funkce Božských osob. Tato údajná zjevení předpovídají nadcházející období, kdy Antikrist převládne v Církvi. „Milenárním“ způsobem je prorokováno, že Bůh se chystá k finálnímu, slavnostnímu zásahu, který založí na zemi, ještě před definitivním příchodem Krista, éru pokoje a všeobecného rozkvětu. Navíc tento blízký příchod je předpovězen Církvi, která bude jakýmsi pankřesťanským společenstvím, což odporuje katolické doktríně.

Skutečnost, že shora uvedené omyly se už neobjevují v pozdějších spisech Rydenové, je znamením, že údajná „nebeská poselství“ jsou pouze plodem soukromých meditací.

Navíc tím, že se obvykle podílí na svátostech katolické církve, přestože je řeckopravoslavná, vyvolává paní Rydenová značné překvapení v různých kruzích katolické církve. Zdá se, že klade sebe samu nade vši církevní jurisdikci a každou kanonickou normu a ve skutečnosti vytváří ekumenický zmatek, kterým rozčiluje mnoho autorit, kněží a věřících své vlastní církve, když se vymyká její církevní disciplíně.

Pro tyto negativní účinky aktivit Vassuly Rydenové, nehledě k některým pozitivním aspektům, žádá kongregace zásah biskupů, aby jejich věřící byli vhodně informováni a aby v jejich diecézích nebyla poskytována příležitost k šíření jejích idejí. Konečně kongregace vybízí věřící, aby spisy a řeči paní Rydenové nepovažovali za nadpřirozené a aby zachovali čistotu víry, kterou Pán svěřil Církvi.

Vatikán, 6. října 1995

Dokument nie je schválený pápežom:

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19951006_ryden_en.htm