KAUZA: "Zjavenie pri Brale" - prečo o.Šeliga vysluhoval sviatosti na údajnom mieste zjavení?

17.07.2016 09:11

Od počiatku udalostí na toto miesto „pri Brale“ prichádzal páter Milan Šeliga SVD. Toho času pôsobil v Misijnom dome v Snine. Po istom skúmaní, pozorovaní a zvážení rozhodol sa napomáhať tomuto dielu pre záchranu duší. 

V r. 2006 dobrovoľne požiadal o odchod zo spoločnosti Božieho Slova - SVD, aby mohol byť prítomný na tomto mieste a slúžiť dušiam ako kňaz a zároveň byť členom nového tvoriaceho sa spoločenstva Víťaznej armády Panny Márie, Vládkyne sveta. 

Keďže v tom čase ešte nebol o. biskup, ktorý by ho prijal do diecézy, bol čiastočne suspendovaný.
Od 15. januára 2009 mu vladyka Milan Chautur - košický eparcha, dovolil vysluhovať sviatosť zmierenia pútnikom prichádzajúcim na miesto ku „Bralu“. 

Dňa 16. 11. 2010 p. Milan Šeliga, SVD prijal z rúk vladyku Milana Chautura - košického eparchu indult biritualizmu, čiže možnosť slúžiť Najsvätejšiu Obetu v obidvoch obradoch - západnom a východnom. /zatiaľ iba v súkromí/.
Veľká vďaka vladykovi Milanovi za vnímavosť pre duchovné potreby Božieho ľudu i ústretovosť a lásku.

www.vladkyna.sk/Vyvoj.html

17. máj 2011- modlitbové stretnutie

foto: 17.5.2011 (o.Šleiga pri Brale - vpravo)

 

Oktaviáda 2013

(foto: r.2013 - o.Šeliga vľavo)