*KAUZA : "Volodymyr Yegorov"

22.09.2014 13:17

https://img.mediacentrum.sk/gallery/630/1867099.jpg

Volodymyr Y. z kauzy piatich vrážd je v nemocnici na Ukrajine