KAUZA : “Falošné Varovanie” (falošné posolstvá o novom pápežovi)

29.09.2013 23:42

Milovaní bratia a sestry, v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi

“Do sveta vzišlo mnoho falošných prorokov”, na ktorých nás upozorňujú aj Boží proroci.

Už v biblických dejinách bolo známe,  ako Boží proroci mali do činenia s falošnými prorokmi.

Samotný Boží prorok Eliáš mal dočinenia z mnohými falošnými prorokmi, ktorí sa predstavovali ako Boží proroci, takže aj samotní kňazi v izraelskom chráme ich považovali za Božích prorokov.

A neboli to len falošní proroci cudzích náboženstiev, ale aj falošní proroci, ktorí tvrdili, že sú Božími prorokmi jediného Boha (Boha Abraháma, Izáka…)

Napr.Boží prorok Jeremiáš mal dočinenia s falošným prorokom, zvaným: Hananiáš (prov.Jer 28 kapitola)

“A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Hananiášovi: „Počujže, Hananiáš! Neposlal ťa Pán, ty si falošnou nádejou zavádzal tento ľud. Preto toto hovorí Pán: Pošlem ťa zo zeme preč, tohto roku zomrieš, pretože si hlásal vzburu proti Pánovi.“
A prorok Hananiáš zomrel v tom roku, v siedmom mesiaci.” (Jer 28, 15-17)

Vari sa aj v súčasnosti nestretávate s mnohými proroctvami od kresťanských veriacich, ktorí sa nazývajú Božími prorokmi? Zaiste áno, ved len na Slovensku je ich minimálne tucet (12) a to nehovoriac o celosvetovom meradle.

Medzi ne som nepočítal pravých prorokov-vizionárov z Dechtíc (pri Trnave), ale len tých, ktorí nemajú v záujme svoje posolstvá predostrieť na skúmanie jednak “kongregácie pre náuku viery” ako aj samotnému pápežovi.

Prejdime však k údajným posolstvám, ktoré sa nám predostierajú ako proroctvá od Boha, pričom z ich obsahu môžeme vidieť, že protirečia už známym proroctvám (od svätých Božích prorokoch ako je ct.Holzhauser, sv.František z Assisi, sv.Malachiáš…)

Posolstvo od írskej vizionárky: tzv. “Mária Božieho milosrdenstva” Z poselství Pána Ježíše 12.4.2012
“Můj milovaný papež Benedikt XVI. je posledním pravým papežem na zemi.

Petr Říman je můj Petr, původní apoštol, který bude vládnout mé církvi z nebe pod velením mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout všem Božím dětem, až se všechna náboženství sjednotí do jediné svaté a apoštolské církve.”

***

Z poselství Panny Marie 13.4.2012

“Pro věřící v mého Syna to bude čas muk. Ti budou katolickou církví taženi do dvou různých směrů.
Jedna polovina bude z povinnosti věřit, že musí následovat falešného proroka, papeže, který nastoupí po papeži Benediktu XVI. On, šelma, je oblečen jako beránek, ale není od mého Otce, Boha Nejvyššího, a oklame ubohé duše včetně kněží, biskupů a kardinálů. Mnozí ho budou následovat a uvěří mu, že je poslán Bohem, aby vládnul nad jeho církví na zemi. Naneštěstí bude mnoho duší následovat jeho učení, které bude urážkou mého Otce. Jiní, naplnění Duchem Svatým a obdaření milostmi daru rozlišení kvůli jejich pokorným duším, budou okamžitě vědět, že v církvi v Římě sedí podvodník. Tento nový falešný papež – ještě dříve, než vystoupí na Petrův stolec, začne spřádat intriky, aby odsoudil učení mého Syna. Potom odsoudí mě, Blahoslavenou Matku Boží a zesměšní moji úlohu Spoluvykupitelky.”

***

710. Poselství Ježíše ze dne 14. února 2013 v 18:00.

Má drahá, milovaná dcero,

bitva mezi královstvím mého Otce a říší Satana konečně vstoupila do své poslední fáze.

Jak jenom Zlý oklamal děti mého Otce, včetně těch, kteří se řídí pravdou mého učení. Nic není takové, jak se zdá. Moc zednářství vzrostla a zamořila nejenom politický svět, ale i Boží dům, mé tělo na zemi.

Katolickou církví je opovrhováno víc, než jakoukoliv jinou církví na zemi, která hlásá mé Slovo. To proto, že byla vedena Mnou a držela se mých instrukcí daných lidstvu od chvíle, kdy jsem prohlásil, že můj apoštol Petr měl založit mou církev na zemi.

Moje církev na zemi byla v hledáčku Zlého, který během staletí rozdělil mou církev a bičoval všechny, kteří praktikují mé nejsvětější svátosti.

Ani jednou Zlý neustoupil ve svém plánu pronásledovat mou církev. On, podvodník, vychytralý, lstivý, arogantní, vychloubačný a plný sebeuspokojení, věří, že jeho moc je všemocná. Vždy se zaměřuje na ty, jimž byla svěřena odpovědnost vést Boží děti k věčnému životu.

Moje katolická církev už dost dlouho strašně trpěla rukou Satana. Ani jednou nebyla ponechána, aby v míru plnila svou svatou povinnost ke Mně. Potom aby zajistil, že on, Zlý, mohl způsobit ještě větší škodu, infiltroval mé posvěcené služebníky tím, že poslal své vlastní služebníky, aby se vmísili mezi ně. Tehdy ohavnost zla vstoupila do mé církve.

Když byl hřích spáchán těmi, kteří byli ustanoveni živit duše, byl jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo byl obviněn a poslán na lavici obžalovaných.

Největším klamem ze všech bylo, když Zlý lidi přesvědčil, že jsem to byl Já, Ježíš Kristus, hlava církve na zemi, kdo lidstvo zradil. Lidstvo bylo zrozeno s hříchem a lidé budou hřešit až do času mého Druhého příchodu. Když zavrhnete Mě, vašeho Spasitele světa, kvůli hříchům lidí, včetně těch, kteří mají odpovědnost za duše, jež byly svedeny na scestí, bude to váš pád.

Místo Pravdy jste dovolili lžím šelmy, aby zkazila vaše srdce. Nyní jste pod vládou zla v mé církvi a mnozí padnou za kořist lžím, které vám budou předkládány jako pravda.

Pravda mého učení bude brzy prohlášena za bezvýznamnou a lživou. Hněv mého Otce nad tímto zamořením mé církve na zemi bude brzy pocítěn mezi jeho služebníky v mé církvi v Římě. Toto je poslední bitva. Můj vikář padl. Má církev padne, ale brzy se znovu pozvedne.

Váš Ježíš” https://www.varovani.org/html/710.html

https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-318/

https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-321/

https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-343/

https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-379/

https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-395/

https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-400/

https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-423/

https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-460/

https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-486/

https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-500/

Drahé Božie deti, bratia a sestry…
V posolstvách môžete jasne vidieť, že duch posolstiev hovorí o pápežovi Benediktovi XVI. ako o poslednom žijúcom pápežovi na zemi, lebo údajne po ňom už nebude žiaden pápež. 
Taktiež hovorí, že novo-zvolený pápež bude falošný a že počas svojho pôsobenia bude odmietať učenie o Panne Márii-Spoluvykupiteľky.
Čo to znamená pre veriacich kresťanov?
Ak, bude novozvolený pápež uznávať Pannu Máriu za Spoluvykupiteľku – bude to potvrdením, že tieto posolstvá-proroctvá sú falošné, lebo sa nesplnia ako predpovedajú budúcnosť.
Ďalej sa v posolstvách píše, že tzv.”Peter Rímsky” bude apoštol Peter, ktorí bude viesť Cirkev z Neba.
Avšak toto protirečí víziam-proroctvám sv.Malachiáša a ct.Holzhausera, pretože obaja sa zhodujú v tom, že “Peter Rímsky” bude posledným pápežom na zemi, ktorý bude viesť Cirkev počas posledného prenasledovania kresťanov. (viac: https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2013/02/11/novy-a-posledny-papez-peter-rimsky-zo-zjavenia-ct-holzhausera-a-sv-malachiasa/
Nakoľko nemôže byť ani reč o Benediktovi XVI, že by viedol Cirkev počas posledného prenasledovania Cirkvi – potom sa poriadne zamyslite, komu viac veríte:  neznámej vizionárke alebo prorokom, ktorí nie lenže žili na zemi v povesti svätosti, ale ešte aj dnes ich vzývame ako svätých z nebeského kráľovstva.
Zamyslite sa úprimne v tomto pôstnom období prečo nasledujeme svätých?
Azda kvôli ich svätosti v správaní k ľuďom, alebo aj kvôli ich odkazom a proroctvám, ktoré nám zanechali ako posolstvá z Neba? Jedno i druhé má byť pre nás povzbudením, ale aj Výzvou na uskutočnenie ich posolstiev.
Napokon upevňujte sa v Pánovi Ježišovi a v Božích proroctvách, aby až nastane doba, kedy zvolia nového a posledného pápeža: tzv.”Petra Rímskeho”, aby ste sa rozhodli správne – na ktorú stranu sa pridáte.
“Nepohŕdajte proroctvami, ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte” – ako povedal sv.Pavol.
Ale, čo je od zlého (falošné posolstvá) toho sa stráňte a nenamýšľajte si, že azda prorok by mohol mať niektoré posolstvá od Boha a niektoré od zlého (diabla), lebo čo má  spoločné falošný duch s Duchom Svätým?
Tak ako nemôžeme slúžiť Bohu aj mamone, alebo ani dvom pánom, takisto prorok nemôže dostávať posolstvá od Boha a zároveň aj od diabla. Buď je všetko od zlého alebo od dobrého.
Modlite sa za obrátenie hriešnikov a za vizionárov, lebo je ich mnoho a mnohí ani sami ešte nedokážu rozlíšiť, falošných prorokov od Božích prorokov. Postite sa za dar rozlišovania, lebo niektorých duchov nemôžete odohnať ináč, ako modlitbou a pôstom. Obetujte a zrieknite sa pôžitkoch na tieto úmysly, aby ste si navzájom boli na povzbudenie a posilnenie v láske k Pravde.
Nech požehnanie Všemohúceho Boha ostáva na nás, cez orodovanie všetkých svätých, najme skrze Pannu Máriu – Spoluvykupiteľku sveta.