Herézy Mons.Bezáka (Peklo)

26.11.2013 12:09

 


 Peklo
Bezák ďalej predstavil svoju víziu pekla ako nepripravenosť na objatie a podobne. Táto predstava je sama o sebe v poriadku, je zaujímavá a niekomu môže pomôcť. Lenže na doplňujúcu otázku Štefana Hríba, či je to teda tak, že niekto je zároveň v nebi a zároveň v pekle odpovedal, Bezák áno. No a to už v poriadku samozrejme nie je. Podľa katolíckej náuky sa nič nemôže od seba líšiť viac ako nebo a peklo. Rovnako ako v prvom prípade sa arcibiskup Bezák dopustil či už vedomej alebo nevedomej herézy. Tvrdiť, že niekto môže byť v nebi a zároveň v pekle je z pohľadu katolíka heréza. Znovu ale pripúšťam, mohlo ísť o Bezákovu neschopnosť rozanalyzovať celú situáciu. Nebo a peklo sú podstatne odlišné a je to jasné každému katolíkovi (očistec z tejto diskusie zámerne vynechávam pre jednoduchosť). O tom čo presne je nebo a peklo teológia priamo nehovorí, lebo na to náš ľudský jazyk zrejme nestačí. Existujú v princípe dve predstavy: v prvej sú nebo a peklo nejakým miestom. Tu je nebo a tu je peklo (nebo hore a peklo dole). V druhom prípade sú nebo a peklo nejakým stavom. Obidve naše predstavy, miesto alebo stav, nie sú dokonalé. Čo je ale úplne jasné podľa katolíckej náuky je to, že keď to sú miesta, tak sú to veľmi odlišné miesta a môžeme byť buď v jednom alebo v druhom, mieste, nikdy nie v obidvoch naraz. Keď sú to stavy, sú to stavy úplne odlišné a nemôžeme byť aj v jednom aj v druhom stave zároveň. Dokonca sú tieto miesta (stavy) definitívne a prechod z jedného miesta (stavu) do druhého miesta (stavu) už nie je možný (stále pre jednoduchosť vynechávam tzv. očitec). Bezák vo svojej predstave pekla použil stav, no Hríbova otázka sa zrejme intuitívne týkala miesta. V takomto prípade, môžeme byť na jednom mieste, ale vždy v inom stave. "Pohoda" a "kel" môžu byť stav alebo miesto. Byť v pohode môže znamenať byť v dobrom stave, alebo byť na mieste s názvom Pohoda (napríklad bar Pohoda). Byť v "keli"  môže zmanenať byť v zlom stave, alebo byť na mieste, kde sa nachádza kelové pole. Štefan Hríb sa pýta, či môžem byť naraz v bare Pohoda a pritom môžem byť v keli (v zlom stave) a Bezák mu prekvapivo odpovedá, že áno. Normálny človek by si povedal, že sa nedá byť naraz aj v dobrom aj v zlom stave  alebo, že sa nedá byť na dvoch miestach naraz (bilokácia). Podľa Bezáka (a Hríba?) to zrejme ide. V skutočnosti to samozrejme nejde, len Bezák ani Hríb si nevšilmi, že jeden hovorí o mieste a druhý o stave a celé sa to zamotalo. U novinára Hríba to až tak nevadí, u arcibiskupa Bezáka áno. Podobne ako v prvom prípade, je Bezák buď heretik, alebo sa nepresne vyjadril. V každom prípade mohol zmiasť jednoduchého človeka. Človek, ktorému až doteraz bolo jasné, že nebo a peklo sú odlišné a že nemôžu byť naraz aj v nebi aj v pekle a zrazu im arcibiskup, chtiac, či nechtiac, tvrdí presný opak.

3. Boh pohoďák

Posledná problematická vec sa týka Bezákovho prehlásenia: Boh je najväčší pohoďák. Samotné vyjadrenie nie je heretické, problém je ten, že nie je jasné čo presne sa pod týmto výjadrením myslí. V istom zmysle totiž Boh najväčším pohoďákom naozaj je, ale v inom zmysle nie je. Naopak aj diabol je v niektorých prípadoch pohoďákom. Boh je pohoďák, lebo v pohode človeka tvoril niekoľko miliárd rokov. Boh je pohoďák, veď Ježiš Kristus (druhá Božská osoba) sa bavil na svatbe v Káne Galilejskej. Boh je pohoďák, veď v biblii sa niekoľkokrát píše: Nebojte sa! Ale nie vždy je Boh pohoďák. V biblii je veľa príkladov keď nebol a nielen v starom zákone. Ježiš vyhnal kupcov z chrámu, zlorečil figovníku, niekoľkorát apoštolom vynadal, dokonca samotnému Petrovi (choď mi z očí satan). Ježiš nebol pohoďák ani v Getsemanskej záhrade. Ježiš nebol pohoďák keď išlo o hriech. Odpustil, ale zároveň dodal: Choď a viac nehreš. Nikde nás nevyzýval, aby sme si v pohode hrešili koľko chceme. Naopak, diabol je často pohoďák čo sa týka hriechu. Kľudne si hreš chlapče, je to v pohode. Aj samotnému Ježišovi vravel: Kľudne si skoč zo skaly, v pohode, veď si Boží syn, nič sa Ti nestane. Tvrdiť, že Boh je pohoďák je OK, ale musíme zároveň povedať nielen to, čo tým presne myslíme, ale hlavne čo tým určite nemyslíme. V opačnom prípade znovu môžeme ľudí zmiasť a veriaci ľudia berú slová (arci)biskupov väčšinou dosť vážne.

V dnešnej dobe plnej relativizmu sú z úst katolíckeho arcibiskupa slová o eucharistii, ktorá nie je Kristovým telom, slová o nebe a pekle zároveň a slová o Bohu pohoďákovi bez akéhokoľvek ďalšieho vysvetlenia, nezodpovedné a veľmi nebezpečné. V tomto Bezák Pod lampou a na Pohode jednoznačne zlyhal. Buď je heretikom, alebo hlupákom (nie preto, že mu chýba analytické myslenie, ale preto, že sa napriek tomu púšťa do špekulácií). Myslím, si to prvé, ale pripúšťam aj to druhé.

 

Juraj Macko