Cirkevní slobodomurári proti referendu za rodinu

04.02.2015 17:58


Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., Katedra Novej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
doc. Mgr. František Ábel, PhD., Katedra Novej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš, evanjelický teológ, bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
S textom stanoviska sa do 2. 2. 2015 stotožnili nasledovní teológovia pôsobiaci v akademickom, cirkevnom alebo spoločenskom živote (v abecednom poradí):
Mgr. Pavol Bargár, M.St., Th.D., Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Mgr. Juraj Bohynik, teológ, katolícky kňaz v Sollenau, Rakúsko
Mgr. Radoslav Hanus, PhD., Katedra cirkevných dejín EBF UK v Bratislave
Michal Havran, D.E.A., evanjelický teológ a publicista
Mgr. Dušan Jaura, PhD., teológ a učiteľ náboženstva a etiky
PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D., Katedra politológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
ThDr. SSL. Miroslav Kocúr, PhD., Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, (BISLA)
Mgr. Martin Kováč, doktorand na Katedre Novej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Michaela Kušnieriková, Th.D., Inštitút ekumenických štúdií v Prahe
PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., DipTh., Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD., Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení Bratislava
Mgr. Maroš Nicák, Institut für Ökumenische Theologie, Georg-August-Universität Göttingen, Nemecko
Mgr. Daniel Pastirčák, teológ a spisovateľ, kazateľ Cirkvi bratskej
Prof. ThDr. PhDr. Imrich Peres, PhD., Katedra teológie a katechetiky, Pedagogicka fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Anna Polcková, evanjelická farárka v Bratislave
Po publikácii stanoviska sa dnes k textu ešte pripojili ďalší teológovia a tiež osobnosti z prostredia slovenských cirkví:
Doc. Ing. Štefan Markuš, DrSc., jadrový fyzik, bývalý veľvyslanec SR v Maďarsku
Mgr. Jakub Pavlús, zborový kaplán. Zemianske Kostoľany
Mgr. Rado Gdovin, zborový farár - konsenior, Dobšiná
Mgr. Daniel Koštial, evanjelický farár v Banskej Bystrici
Mgr. Libor Bednár, PhD. evanjelický farár
Mgr. František Korečko, školský farár a učiteľ náboženstva
Bohuslav Piatko, šéfredaktor, DIALÓG, kresťasnký diskusný mesačník
Dávid Cielontko, študent, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Samuel Jezný, študent Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Prahe
MgA. Janko Siroma - učiteľ na ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava, organista v Bratislave, Dunajskej Lužnej, Srbsko-Kovačica, Jánošík
Mgr. Martin Švikruha, vydavateľ kresťanskej literatúry
Do 4. 2. 2015 do 7:00 sa k stanovisku pripojili ďalší signatári:
PhDr. Marta Ferjová, ev. farárka CZ Sabinov
Mgr. Jozef Vereščak, evanjelický farár v CZ ECAV Poprad – Veľká
Matej Kováčik, študent, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Mgr. Juraj Ševčík, teológ
MUDr. Peter Križan, CSc., genetik, predseda ok21
MUDr. Kristina Križanová, lekárka
Prof. Ingrid Mayerová, ArtD., dramaturgička, dokumentaristka, vedúca Ateliéru dokumentárnej tvorby, Filmová a televízna fakulta VŠMU
Mgr. Pavol Trúsik, Kurátor múzea sestier Royových, Stará Turá
Mgr. Štefan Panuška,doktorand na Katedre systematickej teológie

Referendum o definícii manželstva, adopcii detí a sexuálnej výchove, ktoré sa bude konať 7. 2. 2015 sa dotýka etických otázok. Ako teológovia zaujímame k referendu ako takému a k jeho otázkam nasledovné stanovisko:
1. Etické zásady spoločnosti sú výsledkom zložitého procesu interpretácie historických skúseností a deklarovaných ideálov. Uvedomujeme si, že občianska spoločnosť s rastúcim bohatstvom kultúrnych a náboženských tradícií musí vedieť vytvoriť priestor pre spolužitie rôznych etických zásad. Tento priestor však nemožno tvoriť hlasovaním v referende. Ako stabilný a bezpečný priestor pre všetkých ľudí dobrej vôle môže vzniknúť len v procese trpezlivej diskusie o rôznych interpretáciách ľudských dejín.
2. Referendum je misijne kontraproduktívne a kompromituje zvesť evanjelia Ježiša Krista v očiach spoločnosti. Poslaním kresťanov je šírenie zvesti, ktorá je ponukou pre každého človeka. Tento nástroj slúži na prezentovanie hodnôt, ktoré dokážu transformovať spoločnosť len vtedy ak si ľudí získajú na základe ich slobodného rozhodnutia. Cesta skratiek a autoritatívnych rozhodnutí v prospech kresťanských hodnôt sa už viackrát v minulosti ukázala ako zlá a poškodzujúca samotnú vec Kristovho evanjelia.
3. Rany spoločnosti nemôže zaceliť strach a nenávisť. Uvedomujeme si, že naša spoločnosť čelí mnohým výzvam, v ktorých ako kresťania zlyhávame. Kríza rodinných hodnôt je jednou z nich. Túto ranu však nemôže zaceliť presúvanie zodpovednosti na iných a účelové pestovanie strachu a odporu voči ľuďom a skupinám, ktoré sa nám javia ako príčina problémov. Tieto rany môže zaceliť len odvaha porozumieť procesom, ktoré sa v našej spoločnosti odohrávajú a hľadať láskavé riešenia na preklenutie rozdielov.
V Bratislave, 30. januára 2015.