Blog

Pastorácia rozvedených dáva nádej a uzdravuje

23.07.2016 18:45

Dokument O pastorácii rozvedených a znovuzosobášených, ktorý vydala Kongregácia pre náuku viery v roku 1988, aj v súčasnosti vyvoláva vo verejnosti šum. Na otázky, ktoré prichádzajú do redakcie KN, odpovedá LADISLAV CSONTOS SJ (64) z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Ako jezuitský kňaz sa venujete problematike rozvedených. Dokument O pastorácii rozvedených a znovuzosobášených napriek hlasu médií, že „neprináša nijaký pokrok“, prijímate ako užitočnú pastoračnú pomôcku.
Dokument O pastorácii rozvedených a znovuzosobášených stojí na dvoch pilieroch: na jasnom učení Katolíckej cirkvi o sviatostnom manželstve a rodine a na odporúčaniach Jána Pavla II. z apoštolskej exhortácie Familiaris consortio o potrebe individuálneho pastoračného prístupu k jednotlivým prípadom stroskotania na ceste manželského a rodinného života. Rozvedení a znovuzosobášení veriaci zostávajú členmi Božieho ľudu v Cirkvi a sú s ňou spojení sviatostným putom svätého krstu; majú pocítiť Kristovu lásku a materskú blízkosť Cirkvi. Pastoračná starostlivosť im dáva pocítiť teplo spoločenstva a možnosť aktívne sa zúčastňovať na živote Cirkvi. Zmyslom pastorácie rozvedených a znovuzosobášených veriacich je, aby nikdy nestratili nádej na dosiahnutie spásy. 

 

 

Otázky, ktoré laická verejnosť Cirkvi predkladá, sa redukujú na možnosti rozvedených pristupovať k svätej spovedi a svätému prijímaniu. Prečo sa týmto veriacim upiera dar týchto sviatostí?
Táto laická otázka vychádza z redukovaného pohľadu na život Cirkvi, zužuje život veriaceho katolíka iba na pristupovanie k svätej spovedi a svätému prijímaniu. Život katolíka sa však živí prijímaním z obidvoch stolov, ktoré sa ponúkajú v liturgii svätej omše, zo stola Božieho slova a zo stola Eucharistie. Stôl Božieho slova zostáva prestretý pre všetkých pokrstených, ba i nepokrstených, teda aj pre rozvedených a znovuzosobášených. Nielen v liturgii, ale aj v osobnom duchovnom živote sú v novej rodine pozvaní, aby čerpali z tohto prameňa viery. Sväté písmo privádza bližšie k Bohu, z neho sa živí viera Cirkvi i osobná viera každého veriaceho. Rovnako sú pozvaní, aby sa zúčastňovali na živote farského spoločenstva a poduja­tiach kresťanskej lásky konaním skutkov teles­ného a duchovného milosrdenstva. Objektívne však ich stav a životné okolnosti sú v rozpore s tým zväzkom dokonalej lásky medzi Kristom a Cirkvou, ktorý sa práve v Eucharistii naznaču­je a uskutočňuje. V budúcnosti, ak dokážu žiť ako brat a sestra, môžu prostredníctvom účasti na Kristovom kríži dospieť k dokonalej jednote s Kristom, ktorá sa naplní aj v prijímaní sviatosti zmierenia a Eucharistie.

 

Cirkev vyslala signál, že rozvedení, ako aj tí, ktorí sa druhý raz civilne zosobášili, majú miesto v spoločenstve veriacich. Medzi týmito dvomi skupinami (rozvedení, rozvedení a znovuzosobášení) je však z morálneho hľadiska značný rozdiel. Ako sa to odlišuje v pastorácii?
Základný rozdiel je v tom, či terajším spôsobom života zotrvávajú vo vernosti sviatostnému manželstvu napriek tomu, že životné okolnosti znemožnili spoločný život, alebo z rozličných dôvodov vstúpili do druhého zväzku, ktorý zásadne protirečí sviatostnému záväzku. Z toho vyplývajú aj širšie možnosti rozvoja kresťanského života pre tých, ktorí neuzavreli nový civilný zväzok. Ich stav sa podobá stavu cirkevnej odluky pri trvaní zväzku, keď miestny ordinár pre vážne dôvody (napríklad ak niektorý z manželov vytvára veľké nebezpečenstvo pre dušu alebo pre telo druhej manželskej stránky alebo detí, alebo ináč sťaží spoločný život) dovolí odluku a nevinnej stránke riadne prijímať sviatosti. Stav rozvedeného sa podobá stavu pozostalého po úmrtí blízkej osoby. Takého človeka treba prijať s milosrdnou láskou bez toho, aby sa hľadal vinník alebo podiel spoluviny; uchrániť zraneného človeka od rozjatrovania rán, ktoré sa otvorili v rozvodovom konaní. Dôležitú úlohu v tejto fáze zohrávajú laici z farského spoločenstva, ktorí sú ochotní takého človeka počúvať a umožniť mu, aby si „vylial dušu“. Držme sa evanjeliových zásad: „Nesúďte, aby ste neboli súdení“ (Mt 7, 1), lebo Ježiš „neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť“ (Jn 12, 47). Úlohou pastorácie je priložiť hojivú náplasť Božieho slova na rany rozvedeného, ktorého Boh neprestal milovať napriek jeho zložitej situácii. „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 13). To má prežiť pri stretnutí so spoločenstvom a s kňazom.

 

Rozvod po prijatí sviatostného manželstva a civilný sobáš rozvedených z hľadiska kresťanskej morálky znamená poraniť vernosť a nerozlučiteľnosť manželstva a vedome žiť v hriechu s ďalším partnerom. Ako a v čom môže kňaz duchovne sprevádzať a usmerňovať takúto dvojicu?
Situácia rozvedených a znovuzosobášených je oproti rozvedeným, ktorí žijú osamelo zvyčajne s deťmi, zásadne iná z dôvodu ich života, ktorý je v rozpore s vernosťou záväzkom sviatostného manželstva. Dôvody na to môžu byť rozličné, predovšetkým je to povinnosť starost­livosti o deti, ktoré z takého zväzku povstali, a tiež aj ťarcha samoty a neschopnosť niesť tento kríž. Týmto veriacim nie sú odopreté prostriedky spásy, ku ktorým patrí duchovné sprevá­dzanie. Zmyslom každého duchovného sprevá­dzania je napomáhať veriacemu k rastu a dozrievaniu osobnej viery. V pastorálnej psychológii sa odporúča aktívne počúvať. Dobrý duchovný vodca nie je ten, kto veľa hovorí, ale ten, kto vie počúvať a vnímať, ako sa Duch Svätý dotýka duše, ktorá je na ceste k Bohu. Keď sa vo svedomí rozvedeného katolíka objavia pochybnosti o platnosti jeho sviatostného manželstva, treba mu pomôcť pri podávaní žiadosti o preskúmanie jeho platnosti.

 

Duchovní pastieri nezabúdajú na opustené manželky s deťmi, ktoré ich manžel a otec opustil napríklad pre inú ženu a uzavrel nové manželstvo. Ako to vnímate v  pastoračnej oblasti spojenej s duchovným uzdravovaním?
Do manželstva vstupujú dvaja: muž a žena. Tak je to aj po rozvode. Nejde iba o problém opustenej manželky a detí. Často sa zabúda na mužov, podobne ako pri potratoch, kde majú azda väčšiu zodpovednosť ako „krkavčie matky“.

 

Zachovať vernosť aj po manželskej odluke, v zmysle cirkevného práva, je pre veriaceho/veriacu možná a hrdinská cesta. 
Žiť kresťansky značí nasledovať Ježiša Krista. Žiaľ, zabúdame na fakt, že kto chce ísť za ním, má vziať svoj kríž, a tak ho nasledovať (porov. Mt 16, 24). To platí aj vo sviatostnom manželstve, kde si snúbenci sľúbili vernosť v šťastí i nešťastí, zdraví i chorobe. Pochopiť a prijať Kristovu vernosť je kľúčom na riešenie väčšiny problémov kresťanských manželstiev.

 

Nemožno v tejto citlivej oblasti nespomenúť deti rozvedených rodičov a ich cestu vnútorného uzdravovania.
Deti rozvedených rodičov nemajú jasné príklady otca a matky, ako aj ich harmonického manželského vzťahu. Preto je potrebné, aby vo farskom spoločenstve zažili skúsenosť opravdivého otcovstva, ktoré matka nedokáže sprostredkovať. Vhodné je, keď sa neúplné rodiny neizolujú, ale zapájajú sa do života spoločenstiev rodín.

 

Rozvedení, ako aj civilne znovuzosobášení, nemôžu – ako nám čitatelia o tom píšu – čítať čítania alebo katechizovať. Prečo? 
Obmedzenie pre rozvedených a znovuzosobášených vychádza z toho, že by mohlo dôjsť k omylu, že Cirkev schvaľuje takýto spôsob života. V súkromnom a rodinnom živote sú však povolaní k rodinnej katechéze a spoločnému čítaniu a uvažovaniu o Božom slove.

 

Pre rozvedených a znovuzosobášených sa už aj na Slovensku uskutočňujú duchovné cvičenia. Aký je ich obsah?
Duchovné cvičenia sa organizujú pre obe skupiny – pre rozvedených i pre znovuzosobášených, a to oddelene, vzhľadom na rozsah možností účasti na sviatostnom živote. Sú u saletínov v Chrenovci-Brusne a v Centre pre rodi­nu na Sigorde pri Prešove. Obsahom je prijatie, ohlasovanie spásy v Božom slove, povzbudenie vo viere, diskusie na aktuálne témy, napríklad o platnosti manželstva, odpustení, výchove detí či osobnom duchovnom raste.

 

V súvislosti s pastoráciou rozvedených ste sa venovali aspektu obnovenej spirituality pokánia. Prečo?
Súčasná prax pokánia je prispôsobená spiritualite častého svätého prijímania a rýchleho odpustenia, bez väčšieho dôrazu na obrátenie. Starokresťanská spiritualita pokánia vychádzala z potreby odpustenia zapretia viery. Rozhrešenie sa udeľovalo až po vykonaní pokánia, ktorého dĺžka sa stanovila aj na vyše pätnásť rokov. Bol to vnútorný návrat pre tých, ktorí zapreli vieru a obetovali modlám. Podrobili sa eucharistickému pôstu, mali však otvorený prístup k stolu Božieho slova.

 

V pastorácii rodín, na záchranu rozpadajúcich sa manželstiev či pomoc rozvedeným jestvuje vákuum – chýba sieť centier pre rodi­nu, tímová práca kňaza a odborníkov, nezá­ujem médií o rodinnú problematiku či niečo iné?
Zlepšiť by sa mohlo veľa. Stačí, aby každý kňaz, odborník i laik na svojom mieste urobili aspoň niečo z toho, čo môžu, aby s láskou vypočuli týchto ľudí, aby ich neodsúdili, ale povzbudili vo viere a neodopreli im spoločenstvo. Potom sa nájdu aj takí, ktorí utvoria tím.  

 

 

Domáca cirkev ako súčasť spoločenstva Cirkvi
Ladislav Csontos SJ popri pedagogickej a vedeckej práci na akademickej pôde vníma pastoráciu rozvedených a znovuzosobášených ako ďalšiu misiu. Pre KN povedal: „Už ako mladého vysokoškoláka ma fascinoval Druhý vatikánsky koncil svojím hľadaním znamení čias ako výziev pre činnosť Cirkvi. V tom čase to bola akademická mládež a podpora apoštolátu laikov. Dnes sa mi vidí, že je to desocializácia spoločnosti, priveľký individualizmus, ktorý škodí manžel­stvu a rodine. Cirkev však vo svojej podstate je spoločenstvo, ktoré sa najplnšie prejavuje v eucharistickom slávení a žije v domácej cirkvi v rodine. Práve v tom ma obohacuje pastorácia rozvedených, ktorí bytostne volajú po spoločenstve, ktoré je založené na hustej sieti vzťahov.“

 

 

Krízy v manŽelstve moŽno prekonať vierou
Pápež František na margo synody o rodine povedal, že synoda nie je parlament, ale priestor, aby Duch Svätý mohol konať, a že základné pravdy o sviatosti manželstva – jeho nerozlučnosť, vernosť a služba životu – sú trvalo platné. Zrejme svet, azda i veriaci potrebujú hlbšie objavovať manželstvo ako sviatosť? Ladislav Csontos SJ vysvetlil: „Podľa mojich postrehov nie je najlepšie manželstvo, v ktorom nedochádza ku konfliktom a krízam, ale to, v ktorom je doma spoločná modlitba, odpustenie, vzájomná podpora a sila prekonávať krízy pomocou viery. Sviatostné manželstvo je každodenným stretávaním sa s Bohom a prežívaním Božej prítomnosti spolu s Kristom, ktorý je nepretržite dvadsaťštyri hodín denne s manželmi od okamihu ich sobáša. On sa im zaviazal, že ich nikdy neopustí, tak ako neopúšťa svoju Cirkev.“ 

 

sv.Cyril a Metod o Mohamedanstve

21.07.2016 14:48

Nebezpečnejšie stretnutie čakalo Konštantína-Filozofa s mohamedánskymi Arabmi, nepriateľmi kresťanskej náuky o Sv. Trojici a kresťanskej viere vôbec – niekde pri Bagdade. Prvou ich zbraňou oblo potupenie všetkých tamojších kresťanov, na ich dvere mohamedáni namaľovali diabolské obrazy a potmehúdsky sa potom pýtali filozofa, aby im vysvetlil, čo to znamená? Konštantín spokojne odpovedal: „Vidím diabolské podoby a myslím, že tam vnútri žijú kresťania; démoni totiž, keďže nemôžu s nimi žiť spolu vo vnútri, utekajú od nich von. Kde však zvonku niet tohto znamenia, tam bývajú démoni vo vnútri spolu s obyvateľmi domu.“

– Na to v rozhovore s mohamedánskymi učencami, ktorí vyvyšovali svojho proroka Mohameda nad Krista, pretože vraj získal veľa prívržencov, ktorí verne zachovávajú jeho zákon, kým Kristovi veriaci neplnia vraj tak verne jeho príkazy, podal Konštantín zrozumiteľné vysvetlenie v priliehavom podobenstve:„Kresťanstvo je ako veľké a hlboké more, ktoré vedia preplávať len silní vo viere a s pomocou Božou. Mohamedánsku vieru naproti tomu možno prirovnať len k úzkemu moru, ktoré každý môže ľahko prekročiť. Mohamed vám nedal nijaké príkazy, aby ste krotili svoj hnev a náruživosť, ale ich uvoľnil a tak vrhá vás do osudnej priepasti! No nie tak Kristus! Dvíha človeka z nízkosti hore a poučuje ho vierou a mocou Božou. Postavil ho do stredu medzi anjelov a nemou tvárou. Rečou a rozumom sa líši človek od zvieraťa, sklonom k hnevu a náruživosti sa zasa líši od anjelov. A podľa toho, ktorej stránky sa človek pridŕža, alebo sa povznáša vyššie, alebo padá dolu.“ 

– Obhajujúc kresťanskú vieru v najsv. Trojicu, Konštantín rozlišuje tri Osoby v jedinej božskej prirodzenosti a uvádza aj svedectvo mohamedánskeho koránu (sura 19, 17) o panenskej Matke Ježišovej. Že nešlo mohamedánom len o teoretické otázky vieroučné, ale sledovali aj iné praktické ciele, naznačujú akési ich výčitky, že kresťania nedbajú Kristovho príkazu, aby milovali aj svojich nepriateľov, a že nenasledujú príklad svojho Učiteľa, ktorý zaplatil daň za seba i za svojich učeníkov, kresťania však nechcú kresťanom odvádzať daň. Zdá sa, že tu zaznievajú spodné tóny onej výbojnosti islamu, ktorých obeťou sa stal neskoršie Carihrad a celá byzantská ríša. V tejto súvislosti by malo svoj význam zámerné vychvaľovanie sa bohatstvom a krásou kalifovho dvora, čo však Konštantína nijako neomráčilo, len jednoducho poznamenal: „Česť a chvála nech je vzdaná Bohu, ktorý stvoril všetky tie veci a dal ich ľuďom na potechu, Jemu patria, nikomu inému.“ – Aj nevydarený pokus Arabov napokon otráviť Konštantína, by potvrdzoval, že im šlo o viac, ako o teologickú dišputu, keď tu šlo priam o život cisárovho filozofa Konštantína.
Tento neohrozený svätý zápal pre vec Božiu zaznamenávajú aj ostatné Konštantínove rozhovory na Kryme aj v Benátkach. Aj dnešného čitateľa jeho životopisu udivujú bystrosť ducha, teologickou hĺbkou, pohotovou znalosťou Písma sv. a sv. Otcov, ale najmä zanietenou láskou pre všeobecnú Cirkev Kristovu. V tom je tento slovanský apoštol príkladom aj našej dobe.
________________
aleph.nkp.cz/F/ v ktorej s tych knih to je uprimne neviem viem ze je to od jemelku ale nieco podobne resp totozne v zmysle sa nachadza v tejto knihe stranu vam ale nepoviem taku pamat nemam M. LACKO - CYRIL A METOD

KAUZA: "Eva Bartošová" - Kontroverzné posolstvo o kňazstve žien (3.7.2010)

13.07.2016 17:45

https://pannamaria.weebly.com/uploads/7/4/4/7/7447350/1822658_orig.jpg

Kontroverzné posolstvo zo dńa: 3.7.2010 (viz.Eva Bartošová)

 

“Drahé deti,

slabé diela nie sú v mojom dome. Pre lásku k Panne Márii sa Ježiš obetoval na Kríži a vytrpel si to za vaše hriechy. Sodoma je v pekle a nepracujte nadarmo na niečom, čo nie je moje. Zverte svoje životy Bohu a nechajte si pre dobré diela ešte niečo v svojom živote, čo je a obyčajné, ale zverte to Pánovi. Lebo aj básnik tvorí od Pána, ale nie vždy a všetko. Lebo svoje diela chápte ako mocné skutky Pánove alebo diablove. 

Zverte si to v mojom dome Božom do rúk Panny Márie a zasväťte sa jej poriadne ako jej kňazi a kňažky. 

Lebo sa stále obraciate po hriechu a to chápete, že je to lepšie ako Božie, ale lepšie je mať Máriu a s ňou robiť obyčajné veci a žiť s ňou. Len jeden je Pán a len jedna je Panna Mária. Verte, že Mária nie je v Dome Božom pre zopár ľudí, ale pre každého a hovorte o nej svojim blížnym, priateľom, známym. Ona je mocná premeniť ich srdcia na podobné kňazovi Márie a jej dieťa je hodné večného života. Zatratenie ľudí je niekedy na vás a vy stále váhate so svedectvom. Ale Mária je mocná a menieva srdcia ľudí. Verte v prebudenie vo svojom živote tak ako veríte v to, že Boh stvoril svet. A On chce, aby ľudia vedeli, že je autorom diel na zemi Pán a že má byť oslavovaný. Verte, že máte mať diela od Pána a že máte vymodlovať čistotu svojho srdca, svojich rúk, svojho života i svojich diel. Zvedenie je ľahké, ale diabol používa obyčajné veci na to, aby vás zviedol k rúhaniu sa Panne Márii a jej kňazom. Lenže zatratí Pán tých, čo sa mu budú vzpierať. V nebi sa nikto nezatvára do seba a nemlčí o Bohu. Chvála nech sa vo vašom živote rozhojní. Sodomské veci nechajte bokom a upozornite deti na porná a hriešne skutky čo robia, inak ich už neuvidíte na veky a budú naveky trpieť. Posadnutie sa pornom a vzdorom voči Bohu je veľká zbraň satanova v živote vašich detí. Presne viete, čo je to rozdeliť svetlo od tmy? Pán rozdelil svetlo od tmy a zvelebil svoj stán, svoje meno, svoj Dom Boží prostredníctvom katolíckej cirkvi. Zmeňte svoje postoje k Pánovi a k Panne Márii. Lebo má reč vaša byť áno, áno a nie, nie, ale vy neviete v čom. Určite nie v tom, že pokračujete v hriechu. Sedí si Mária v kostole a nikto nepribúda v chválach. Kážte o nej a verte v prax katolíckej cirkvi a vo vyvolenie Mariánskej úcty na spasenie vašich blížnych. Predovšetkým zodvihnite svoje diela Božie a nie obyčajné a tak choďte životom. Lebo zhorí slama a ukáže sa zlato. Presne viete, že veriaci sú posadnutí diablom a stále s nimi chodíte hrešiť. Očierňujete veriacich a svätcov a za chrbtom ich ohovárate zo závisti. Majte reč radšej presladenú Máriou a venujte svoju myseľ niečomu pokojnému. Len jedna vec vadí vždy Márii a to je hriech. Jedným z nich je nevera. Toto je to, že nevera rastie alebo sa zmenšuje, preto dbajte o výchovu mládeže a nečakajte veľkú vieru hneď. Ak zanedbáte výchovu, pôjdu do pekla i vy. Boha neoklamete a ani ľudí, len seba. Sedel Pán v Božej blízkosti a nerozprával Bohu o zle a hriechu, ale ho chválil v Duchu a pravde. Preto zverte svoje životy Panne Márii, kňazom a diakonom. Nespite duchom opomenúc bohatstvo Mariánskych zjavení a výchovu. A doneste si Písma so sebou na dovolenky a čítajte. Bôh bude ďalej kričať? Nie! Ale zavesí si doma obrazy a bude sa modliť. Je presne zjavené čo je to duchovno. Verte, že Pán nebude prijímať do neba ľudí, čo sa stále snažia nahnevať každého a vymýšľať zlo. Preto si najdite pokojnú cestu a nie vyvažovanie nudy hriechom a pijanstvom, ktoré Boh vydedil z neba. Zaveste si doma sväté veci a venujte sa Bohu a pozrite na vieru svätcov, verte, že vaša nie je taká len kôli hriechom a nevenovaniu sa svätým veciam. Nespite v mojom Dome, ale počúvajte slovo Pánovo. Zoberte si z toho príklad, čo je to vizionár a vymodlujte si dary. Zaveste si doma niečo pekné a venujte sa Bohu. Majte radosť zo života a nie strach z predávkovania sa zlom, ktoré nie je od Pána. Zlo je od satana a keď si myslíte, že nie, je pre vás napísané.: Stíhajte pokoj. Zožeňte si pokoj Boží a nie peniaze navyše na márnivé veci a pijanstvo. Zostarnete a bude už neskoro, keď vám porastie nevera namiesto viery. Zle je v dome Božom? Alebo je zle v koncentráku? Ale veď peklo je koncentračný tábor a tam vy sa chystáte. A to na veky. Preto oddelí Pán svetlo od tmy a zoberie do neba tých, čo budú počúvať jeho Slovo a hľadať ako majú podľa neho žiť.

(Mária Eve, 3.7.2010, počas omše v Kláštornom kostole v Pezinku po časti Fatimská sobota, kde bol iný odkaz počas Fatimskej soboty, viď hore)

https://www.pannamaria.estranky.sk/clanky/posolstva-2010

——————————————————————————————-

 

Porovnajte učenie falošneho posolstva o knažkach

s učenim Katolickej Cirkvi

 

Jan Pavol II. / Pastores da vobis / 16

V tom zmysle napísali synodálni otcovia: “Keďže kňaz reprezentuje Krista, Hlavu, Pastiera a Ženícha Cirkvi, stojí nielen v Cirkvi, ale aj vo vzťahu k Cirkvi. Kňazstvo, Božie slovo a sviatosti, ktoré vysluhuje, patrí k ustanovujúcim prvkom Cirkvi.   https://www.kbs.sk/?cid=1117280933

 

17 / Všetci kňazi, diecézni aj rehoľní, majú účasť na jedinom kňazstve Krista, Hlavy a Pastiera, lebo “pracujú na tom istom poli, totiž na stavbe Kristovho tela, ktorá si vyžaduje mnohoraké funkcie a nové spôsoby, najmä v tejto dobe”,32 a ktorá sa počas stáročí obohacuje novými charizmami.

 

29 / V tomto svetle možno ľahšie pochopiť a oceniť motívy rozhodnutia, ktoré západná Cirkev urobila pred stáročiami a ktorému napriek mnohým ťažkostiam a a námietkam ostala verná, že udeľuje kňazské svätenie len mužom, ktorí môžu dokázať, že sú Bohom povolaní k daru čistoty v absolútnom a trvalom celibáte.”

ŽENY s poväsťou svätosti

08.06.2015 13:56

https://www.paseka.sk/_data/books_pix_big/book_80556_thumb.jpg

www.zivotopisysvatych.sk/

A

B

Spomienka na sestru Bernadettu, Božie dieťa, KINO:  Romanovovci   " sr. Bernadetta Pančiova "

C

https://podlasie24.pl/upl/catalina.jpg   " Catalina Rivas "

 

 M 

 

   " Myrna Nazzour "

 

 

 T 

 

https://www.lideazeme.cz/files/icons/40-1a.jpg   " sv.Tereza z Kalkaty "

 

 

MUŽI s povesťou svätosti

08.06.2015 11:16

https://www.antikvariatshop.sk/img/zbozi/j/j6440-big.jpg

www.zivotopisysvatych.sk/

 

A

B

C

F

"pp. František "

M

https://www.magnificat.sk/old/mrosa/1205/pictures/16_kufapap.jpg  " o.Marian Kuffa "

 

https://www.magnificat.sk/old/mrosa/0605/pictures/3_martin.jpg    " Martin Gavenda "

Tradičný KONZERVATIVIZMUS v Cirkvi

02.06.2015 19:43

https://image3.slideserve.com/5836795/konzervativizmus-n.jpg

Nebezpečenstvo mobilnej energie

06.04.2015 11:48

https://i.idnes.cz/11/082/cl6/MER3d3408_profimedia_0095795127.jpg

V I D E O www.youtube.com/watch?v=s9O6UvauGTo#t=1565

Extrémne nebezpečné hry "šport"

02.04.2015 14:21

Aktuálne články: 

Extrémne nebezpečné HRY "ŠPORT"...

zdravie-odev-strava.webnode.cz/news/extremne-nebezpecne-hry-sport/

* Kontroverzné ZÁKONY SR

11.08.2014 17:43

https://www.kosickespravy.sk/sites/default/files/field/image/article/usud.jpg

Aktuálne články: " Kontroverzné Zákony SR "

 

Kontroverzný článok 7/2 Ústavy SR (Zákony EU sú nadriadené zákonom SR)

Viac tu: https://kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kontroverzny-clanok-7-2-ustavy-sr-zakony-eu-su-nadriadene-zakonom-sr/

Kotroverzné ZÁKONY SR o zdravotnom poistení (č.580 §11/2)

 

Kotroverzné ZÁKONY SR o zdravotnom poistení (č.580 §11/2)

11.08.2014 16:48

https://img.sk.prg.cmestatic.com/media/images/original/Jul2011/2235358.jpg

 

580

ZÁKON

z 21. októbra 2004

o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 11

Platitelia poistného

 

(1) Na účely tohto zákona je povinný platiť poistné

a) zamestnanec,

b) samostatne zárobkovo činná osoba,

c) zamestnávateľ,

d) štát,

e) platiteľ dividend.

 

(2) Poistné je povinná platiť aj osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona a nie je

a) zamestnancom,

b) samostatne zárobkovo činnou osobou alebo

c) osobou, za ktorú platí poistné štát.

 

www.zakonypreludi.sk/zz/2004-580

 

***

 

Zákon o povinnom platení zdravotnom poistení je kontroverzný z toho dôvodu, že núti občana SR platiť finančné odvody zdravotnej poisťovni a to pod hrozbou sankcií (pokuty, odńatia slovody, a neúplnej zdravotnej starostlivosti). Občan SR nemá na výber inej možnosti ako len platiť zdravotnej poisťovni, nakoľko Zákon č.580 §11/2  zahŕňa všetky (kategórie) stavy osôb. Všetky osoby SR, dokonca aj tie, ktoré nie sú zárobkovo činné a sú dobrovoľne nezamestnané.

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>